Vstúpte do sveta
digitálneho vzdelávania

Naučte sa pracovať s technológiami lepšie a využívajte ich naplno. Zaregistrujte sa a získajte prístup k neustále sa zväčšujúcej databáze vzdelávacích videí, dokumentov a návodov „Ako na to“, ktoré sú plné rád a inšpirácií, ako využívať technológie vo svoj prospech.

Učitelia

Sledujem najnovšie trendy výučby a svojim žiakom chcem vždy ponúknuť viac, ako je štandard.

Nadšenci

Chcem držať krok s deťmi a pomáhať im rozvíjať sa v oblasti nových technológií.

Žiaci

Chcem informácie nielen pasívne prijímať, ale ich aj vedieť aktívne využívať. Napríklad aj v rôznych súťažiach, do ktorých sa môžem zapojiť.

Ak si neprajete zobrazovať svoje skutočné meno, vytvorte si prezývku.

Prieskum realizovaný IVO odhalil značné nedostatky v informatickom vzdelávaní na slovenských školách

 Nedávny prieskum, realizovaný Inštitútom pre verejné otázky v spolupráci so Slovak Telekom a Accenture, odhaľuje značné nedostatky v informatickom vzdelávaní na našich základných a stredných školách. 

Podľa mladej generácie informatické vzdelávanie nereflektuje najnovšie trendy a potreby praktického života. Väčšina mladých vo veku 18-26 rokov považuje prínos informatického vzdelávania na základnej a strednej škole pre bežný život ako nedostačujúci. Z porovnania pritom vychádza horšie základné školstvo.

Iba desatina mladých hodnotí prínos IT vzdelávania na základnej škole ako dostačujúci. Naopak 46% respondentov tvrdí, že základná škola ich naučila iba základy a zvyšok sa museli doučiť iným spôsobom a ďalších 43% naučila iba veľmi málo, čo by prakticky využili. V prípade stredných škôl je hodnotenie prínosu IT vzdelávania o čosi priaznivejšie. Podiel tých čo kritizujú strednú školu za to, že ich naučila veľmi málo, je výrazne nižší (22%). No aj tomto prípade dominuje názor, že stredná škola absolventov naučila iba základy a zvyšok sa museli naučiť iným spôsobom (60%).

Kľúčové zistenia prieskumu:

  • Len 10% respondentov považuje IT vzdelávanie na základných školách za dostačujúce, zatiaľ čo 46% uviedlo, že sa naučili len základy.
  • Stredné školy sú na tom mierne lepšie, no stále prevláda názor, že je čo zlepšovať.
  • Zaujímavosťou je, že 47% mladých cíti chýbajúce programovacie zručnosti a poznatky o umelej inteligencii a robotike.
  • Takmer polovica by privítala viac právnych znalostí súvisiacich s technológiami, ako sú autorské práva a GDPR.

Z hľadiska trhu práce sa ako problém ukazuje aj celkovo nízky motivačný potenciál žiakov základných a študentov stredných škôl pre ďalšie štúdium informatiky alebo príbuzného technického odboru. Približne 3 z 10  mladých priznávajú, že o možnosti študovať informatiku síce uvažovali, ale nakoniec svoje rozhodnutie zmenili. Ešte menej optimisticky vyznieva fakt, že ďalších 55% o tejto možnosti neuvažovalo vôbec. Častým dôvodom je ich nezáujem o informatiku alebo techniku ako takú, ale tiež obavy z prílišnej náročnosti štúdia, slabá vonkajšia motivácia, obavy z neschopnosti zamestnať sa v mieste bydliska, absencia motivácie ísť ďalej študovať na VŠ alebo nedostatočné digitálne vedomosti a zručnosti.

Tieto zistenia nám poskytujú príležitosť zamyslieť sa nad smerovaním a obsahom IT vzdelávania na našich školách. Je dôležité, aby sme ako vzdelávatelia reagovali na potreby a očakávania našich študentov a pripravili ich na úspešnú budúcnosť v digitálne zameranom svete.

Vieme, že kvalifikovaných a nadšených učiteľov informatiky je málo. My v Telekome si túto skutočnosť uvedomujeme, a preto sme pred 4 rokmi spustili digitálno-vzdelávací program ENTER, ktorý je postavený na 3 pilieroch – inšpirácia, motivácia, vzdelávanie pedagógov, študentov a poskytnutia špeciálneho hardvéru školám. Spolu s partnermi – Aj Ty v IT a Učíme s hardvérom sa sústreďujeme na podporu programovania a vytvárania projektov, ktoré majú pomôcť s rozširovaním digitálnych zručností u mladej generácie. Zároveň sa sústreďujeme aj na hľadanie riešení ako čo najlepšie pomôcť učiteľom a lektorom rozvíjať ich už nadobudnuté skúsenosti, aby ich mohli odovzdávať ďalej a pomáhať tak formovať digitálne vyspelú spoločnosť,“ zhodnotila Tatiana Švrčková, expert CSR spoločnosti Slovak Telekom.

Ako môžeme na prieskum reagovať?

  • Integrovať viac praktického programovania a projektov zameraných na reálne použitie technológií.
  • Začleniť kurzy o umelej inteligencii, robotike a etike v technológiách.
  • Posilniť právne vzdelávanie v oblasti IT, aby študenti rozumeli právam a povinnostiam spojeným s technológiami.

 

 

Zdroj prieskumu a dát: Inštitút pre verejné otázky (IVO)