Vstúpte do sveta
digitálneho vzdelávania

Naučte sa pracovať s technológiami lepšie a využívajte ich naplno. Zaregistrujte sa a získajte prístup k neustále sa zväčšujúcej databáze vzdelávacích videí, dokumentov a návodov „Ako na to“, ktoré sú plné rád a inšpirácií, ako využívať technológie vo svoj prospech.

Učitelia

Sledujem najnovšie trendy výučby a svojim žiakom chcem vždy ponúknuť viac, ako je štandard.

Nadšenci

Chcem držať krok s deťmi a pomáhať im rozvíjať sa v oblasti nových technológií.

Žiaci

Chcem informácie nielen pasívne prijímať, ale ich aj vedieť aktívne využívať. Napríklad aj v rôznych súťažiach, do ktorých sa môžem zapojiť.

Ak si neprajete zobrazovať svoje skutočné meno, vytvorte si prezývku.

Inovatívni pedagógovia by mali spozornieť, vzdelávací program ENTER otvára grantovú výzvu na zakúpenie sady micro:bitov potrebných pre digitálne vzdelávanie

##GRANT #IT #MICRO:BIT #digitálne vzdelávanie #ENTER #ENTER programiáda #Nadačný fond Telekom

hracia kocka microbit

Chcú sa vaši študenti alebo študentky zapojiť do súťaže ENTER Programiáda ale škola nemá potrebné vybavenie? Chcete ísť príkladom a ukázať čo vaši žiaci dokážu a ďalších nadchnúť pre informatiku, podporiť ich tak v získavaní digitálnych zručností, ktoré sú nevyhnutné pre 21. storočie? Zapojte sa do výzvy a získajte pre svoju školu sady micro:bitov alebo ich príslušenstva a školenie k nim úplne zadarmo.

ÚČEL VÝZVY

Cieľom grantovej výzvy je podporiť žiakov základných a stredných škôl, aby predviedli svoje zručnosti v programovaní s microbitom a ukázali aké funkčné, prototypové riešenia dokážu vytvoriť.

Účelom je poskytnúť žiadateľom grant na zakúpenie sady micro:bitov a/alebo jeho príslušenstva. Podmienkou získania grantu je účasť v súťaži ENTER Programiáda. Podpora bude udelená iba žiadateľovi, ktorý do formuláru žiadosti na www.darca.sk popíše predbežné znenie projektu, s ktorým sa chce zapojiť do súťaže ENTER Programiáda. Kompletné informácie o súťaži spolu so Štatútom sú dostupné na https://enter.study/enter-programiada/

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenil na výzvu 20 000 eur.

OBLASTI PODPORY

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu vzdelávania.

KTO MOŽE POŽIADAŤ O GRANT?

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

 • právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
 • Oprávnenými žiadateľmi nie sú samosprávy  (obce a VÚC) so sídlom na území SR, politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.

CHARAKTERISTIKA VÝZVY

 1. Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia Pontis
 2. Finančné zabezpečenie: Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
 3. Objem finančných prostriedkov: 20 000 EUR
 4. Výška podpory: max 1 000 EUR
 5. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY

6. 2. 2023 Vyhlásenie výzvy
30.3.2023 do 23:59 h Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
6.2. – 8.6.2023 Oprávnené obdobie čerpania grantu
30.6.2023 Termín na podanie záverečnej správy (obsahovej aj finančnej)

Prihlásiť sa je možné do 30. 3. 2023 alebo do vyčerpania celkovej alokácie 20 000 EUR určenej na túto výzvu.

PODMIENKY POSKYTNUTIA A POVOLENÉ ČERPANIE GRANTU

1. Podmienky použitia podpory:
a) podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí podpory,
b) oprávnené náklady sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky,
c) žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
d) právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy s Nadáciou Pontis a po splnení všetkých požadovaných podmienok.

2. Oprávnené výdavky:
a) zakúpenie sady micro:bit či doplnkov k micro:bit sade alebo k doplnkov, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu a budú slúžiť na vzdelávacie účely

3. Neoprávnené výdavky:
a) akékoľvek iné výdavky nesúvisiace so zakúpením sady micro:bit či doplnkov k micro:bit sade alebo s realizáciou projektu

4. Povolené čerpanie grantu:
a) začiatok čerpania: použitie finančnej podpory je možné od 6.2.2023, tj. pred podpisom zmluvy s Nadáciou Pontis
b) ukončenie čerpania: 8.6.2023

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNEJ PODPORY

darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST_ENTER Programiáda 2023

 •  vyplniť projektový formulár na stránke darca.sk

Žiadateľ je povinný vyplniť v časti 2. Súhrnné informácie o projekte, predbežné znenie projektu, s ktorým sa chce zapojiť do súťaže ENTER Programiáda. Zhrnutie by malo obsahovať najmä popis projektu, ktorý problém rieši a na čo bude slúžiť, stručný opis postupu na projekte a približný zoznam potrebných hardvérových súčiastok a iného materiálu.

 • povinné prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) bude potrebné priložiť až po schválení projektu, k čomu vás vyzveme písomne.

Viac informácií o tom, ako sa zaregistrovať do systému darca.sk

REGISTRÁCIA | Ako požiadať o grant cez Darca.sk – YouTube

a postup ako vyplniť žiadosť o podporu

ŽIADOSŤ O PODPORU | Ako požiadať o grant cez Darca.sk – YouTube

POSUDZOVANIE ŽIADOSTI, OZNÁMENIE O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY

1. Nadácia Pontis vykoná formálnu kontrolu žiadostí, pričom z hodnotenia môže vylúčiť žiadosti, ktoré:
a) nemajú vyplnené všetky polia vo formulári,
b) boli podané v rozpore s výzvou,
c) boli podané po lehote na predkladanie žiadostí stanovenej vo Výzve,
d) obsahujú neoprávnené výdavky

Žiadateľ bude o výsledku posudzovania žiadosti a následnom postupe informovaný prostredníctvom konta na www.darca.sk, resp. notifikačnej správy na zadaný e-mail. So žiadateľmi, ktorých žiadosti budú úspešné, uzatvorí Nadácia Pontis zmluvu o poskytnutí grantu. Podpora bude vyplatená v dvoch splátkach: 90 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnej podpore a 10 % sumy formou refundácie po doručení kompletnej záverečnej správy a jej akceptáciou Nadáciou Pontis.

VYUČTOVANIE A VRÁTENIE FINANČNEJ PODPORY

Žiadateľ, s ktorým Nadácia Pontis uzatvorí zmluvu o poskytnutí grantu, je povinný vykonať vyúčtovanie podpory prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk. Zároveň je povinný zaslať kópie dokladov k vyúčtovaniu poštou, na adresu Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava.

Súčasťou vyúčtovania finančnej podpory je:
a) úplne vyplnený formulár záverečnej správy prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk,

b) kópie dokladov (faktúry a dodacie listy, pokladničné bloky, zmluvy, výpisy z účtu prijímateľa o úhrade alebo výdavkové pokladničné doklady (nie pohyby na účte, nie potvrdenia o platbe, nie reporty), preukazujúce použitie finančnej podpory, ktoré musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, preukazujúce, že poskytnutá podpora bola preukázateľne a jednoznačne použitá v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou)

Termín na vykonanie vyúčtovania bude dohodnutý v zmluve o poskytnutí grantu. Ak prijímateľ nepredloží vyúčtovanie v príslušnom termíne uvedenom v zmluve o poskytnutí grantu, budú všetky poskytnuté finančné prostriedky považované za použité neoprávnene.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

 1. Vyhlasovateľ výzvy si vzhľadom na okolnosti vyhradzuje právo zmeniť podmienky tejto výzvy.
 2. Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu:
  Nadácia Pontis
  Radana Deščíková, radana.descikova@nadaciapontis.sk
  0948 856 195